شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1848خدمات درماني70قرص - لوپراميد - 2mg1392/09/04400
1848خدمات درماني70قرص - لوپراميد - 2mg1392/03/20300
1848خدمات درماني70قرص - لوپراميد - 2mg1392/01/11200
1848خدمات درماني70قرص - لوپراميد - 2mg1390/06/22110