دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1848خدمات درماني70قرص - لوپراميد - 2mg1392/09/04400
1848خدمات درماني70قرص - لوپراميد - 2mg1392/03/20300
1848خدمات درماني70قرص - لوپراميد - 2mg1392/01/11200
1848خدمات درماني70قرص - لوپراميد - 2mg1390/06/22110