دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
767خدمات درماني70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1392/09/26600
767خدمات درماني70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1392/04/23500
767خدمات درماني70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1391/09/25370
767خدمات درماني70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1391/03/30320
767خدمات درماني70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1390/06/22230