دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
763خدمات درماني70قرص - ليوتيرونين سديم - 0.025mg1392/03/20600
763خدمات درماني70قرص - ليوتيرونين سديم - 0.025mg1392/01/11400
763خدمات درماني70قرص - ليوتيرونين سديم - 0.025mg1391/06/28320