جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
751خدمات درماني70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1393/01/30720
751خدمات درماني70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1394/01/09450
751خدمات درماني70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1393/11/08720
751خدمات درماني70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/05/30600
751خدمات درماني70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/03/20450
751خدمات درماني70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/01/11300
751خدمات درماني70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1391/06/25300
751خدمات درماني70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1390/06/22170