چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2067خدمات درماني70قرص - لووتيروکسين - 50mcg1392/06/02400
2067خدمات درماني70قرص - لووتيروکسين - 50mcg1390/06/22140