جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6733خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 275mg1394/05/053000
6733خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 275mg1390/11/123000