پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
748خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 250mg fort1392/09/244500
748خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 250mg fort1392/04/232400
748خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 250mg fort1391/03/241800
748خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 250mg fort1387/04/302000