چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2383خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 125mg1392/09/242600
2383خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 125mg1392/07/222000
2383خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 125mg1392/06/201350
2383خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 125mg1391/03/241750
2383خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 125mg1390/08/291600