پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1392/09/242200
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1392/03/201900
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1392/01/111400
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1391/05/211200
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1391/03/24800
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1387/04/30900