سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1392/09/242200
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1392/03/201900
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1392/01/111400
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1391/05/211200
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1391/03/24800
747خدمات درماني70قرص - لوودوپا سي - 110mg1387/04/30900