جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
746خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 250mg1394/05/018000
746خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 250mg1392/07/299410
746خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 250mg1392/07/238917
746خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 250mg1392/05/159410
746خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 250mg1392/05/158917
746خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 250mg1391/12/214260
746خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 250mg1391/07/294000
746خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 250mg1391/07/154000
746خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 250mg1390/08/013600