جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
745خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 125mg1392/03/297058
745خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 125mg1391/08/152653
745خدمات درماني70قرص - لوودوپا بي - 125mg1387/11/172350