پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
749خدمات درماني70قرص - لوودوپا - 500mg1393/11/289450
749خدمات درماني70قرص - لوودوپا - 500mg1383/05/138950