سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
749خدمات درماني70قرص - لوودوپا - 500mg1393/11/289450
749خدمات درماني70قرص - لوودوپا - 500mg1383/05/138950