جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
741خدمات درماني70قرص - لواميزول - 50mg1392/03/20350
741خدمات درماني70قرص - لواميزول - 50mg1392/01/11250
741خدمات درماني70قرص - لواميزول - 50mg1390/06/22160