پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
741خدمات درماني70قرص - لواميزول - 50mg1392/03/20350
741خدمات درماني70قرص - لواميزول - 50mg1392/01/11250
741خدمات درماني70قرص - لواميزول - 50mg1390/06/22160