جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
738خدمات درماني90قرص - لوکوورين کلسيم - 15mg1393/05/267500
738خدمات درماني64قرص - لوکوورين کلسيم - 15mg1391/03/063400
738خدمات درماني64قرص - لوکوورين کلسيم - 15mg1389/09/023000