جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
732خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 100mg1393/11/161800
732خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 100mg1392/03/201600
732خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 100mg1392/01/111200
732خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 100mg1390/06/22880