جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
732خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 100mg1393/11/161800
732خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 100mg1392/03/201600
732خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 100mg1392/01/111200
732خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 100mg1390/06/22880