شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
733خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 50mg1393/11/161000
733خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 50mg1392/03/20850
733خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 50mg1390/06/22460