شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1991خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 25mg1393/11/16600
1991خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 25mg1392/03/20480
1991خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 25mg1392/01/11350
1991خدمات درماني70قرص - لاموتريژين - 25mg1390/06/22240