دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1819خدمات درماني70قرص - لاميوودين (بيوودين ) - 150mg FC1392/04/234455
1819خدمات درماني70قرص - لاميوودين (بيوودين ) - 150mg FC1390/06/223300