سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1819خدمات درماني70قرص - لاميوودين (بيوودين ) - 150mg FC1392/04/234455
1819خدمات درماني70قرص - لاميوودين (بيوودين ) - 150mg FC1390/06/223300