جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
727خدمات درماني70قرص - کتوتيفن - 1mg1392/03/20400
727خدمات درماني70قرص - کتوتيفن - 1mg1392/01/11270
727خدمات درماني70قرص - کتوتيفن - 1mg1391/03/30210
727خدمات درماني70قرص - کتوتيفن - 1mg1390/06/22170