يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
726خدمات درماني70قرص - کتوکونازول - 200mg1393/07/022000
726خدمات درماني70قرص - کتوکونازول - 200mg1392/03/201500
726خدمات درماني70قرص - کتوکونازول - 200mg1392/01/111100
726خدمات درماني70قرص - کتوکونازول - 200mg1390/06/22860