جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
721خدمات درماني70قرص - ايزوکسوپرين - 10mg1392/03/20400
721خدمات درماني70قرص - ايزوکسوپرين - 10mg1392/01/11300
721خدمات درماني70قرص - ايزوکسوپرين - 10mg1390/06/22220