جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
718خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1393/08/111000
718خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1392/09/24900
718خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1392/03/20600
718خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1392/01/11400
718خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1390/06/22300