سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
717خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1392/03/20300
717خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1392/01/11200
717خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1390/06/22120