يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
717خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1392/03/20300
717خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1392/01/11200
717خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1390/06/22120