پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
719خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1392/03/20250
719خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1392/01/11160
719خدمات درماني70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1390/09/28470