شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
713خدمات درماني70قرص - ايزونيازيد - 300mg1392/03/201100
713خدمات درماني70قرص - ايزونيازيد - 300mg1392/01/11750
713خدمات درماني70قرص - ايزونيازيد - 300mg1390/06/22580