سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
712خدمات درماني70قرص - ايزونيازيد - 100mg1392/03/20500
712خدمات درماني70قرص - ايزونيازيد - 100mg1392/01/11350
712خدمات درماني70قرص - ايزونيازيد - 100mg1390/06/22250