جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
712خدمات درماني70قرص - ايزونيازيد - 100mg1392/03/20500
712خدمات درماني70قرص - ايزونيازيد - 100mg1392/01/11350
712خدمات درماني70قرص - ايزونيازيد - 100mg1390/06/22250