سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
671خدمات درماني70قرص - ايندومتاسين - 75mg1393/08/11630
671خدمات درماني70قرص - ايندومتاسين - 75mg1392/03/20350
671خدمات درماني70قرص - ايندومتاسين - 75mg1392/01/11260
671خدمات درماني70قرص - ايندومتاسين - 75mg1390/06/22200