دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
666خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 50mg1392/10/05500
666خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 50mg1392/03/20350
666خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 50mg1392/01/11230
666خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 50mg1390/06/22170