سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
666خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 50mg1392/10/05500
666خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 50mg1392/03/20350
666خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 50mg1392/01/11230
666خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 50mg1390/06/22170