جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
665خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/10/05400
665خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/03/20300
665خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/01/11200
665خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1390/06/22140