يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
664خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/10/05300
664خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/03/20250
664خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/01/11160
664خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1390/06/22120