يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
664خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/10/05300
664خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/03/20250
664خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/01/11160
664خدمات درماني70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1390/06/22120