يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4840خدمات درماني90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/11/0642000
4840خدمات درماني90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1392/07/0142000
4840خدمات درماني90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1392/03/2042000
4840خدمات درماني90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1391/05/2128000
4840خدمات درماني90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1388/12/2018000