جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
659خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 400mg1393/08/11800
659خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 400mg1393/02/17630
659خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 400mg1392/06/20800
659خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 400mg1392/04/23630
659خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 400mg1391/03/06320
659خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 400mg1390/06/22220