شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
658خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 200mg1392/04/23500
658خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 200mg1391/03/06220
658خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 200mg1390/06/22150