يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
658خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 200mg1392/04/23500
658خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 200mg1391/03/06220
658خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 200mg1390/06/22150