پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
658خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 200mg1392/04/23500
658خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 200mg1391/03/06220
658خدمات درماني70قرص - ايبوپروفن - 200mg1390/06/22150