سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
652خدمات درماني70قرص - هيدروکسي زين - 25mg1393/12/26350
652خدمات درماني70قرص - هيدروکسي زين - 25mg1392/04/23270
652خدمات درماني70قرص - هيدروکسي زين - 25mg1391/08/08200
652خدمات درماني70قرص - هيدروکسي زين - 25mg1390/06/22150