شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
651خدمات درماني70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1393/12/26260
651خدمات درماني70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1392/04/23200
651خدمات درماني70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1391/08/08150
651خدمات درماني70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1390/06/22100