جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1393/10/073000
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1392/04/232700
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1391/08/082000
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1390/06/221400