دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1393/10/073000
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1392/04/232700
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1391/08/082000
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1390/06/221400