شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1393/10/073000
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1392/04/232700
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1391/08/082000
1825خدمات درماني70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1390/06/221400