شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
638خدمات درماني70قرص - هيدروکورتيزون - 10mg1393/08/03900
638خدمات درماني70قرص - هيدروکورتيزون - 10mg1392/03/20770
638خدمات درماني70قرص - هيدروکورتيزون - 10mg1392/01/11570
638خدمات درماني70قرص - هيدروکورتيزون - 10mg1390/06/22440