سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
636خدمات درماني70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1392/03/20300
636خدمات درماني70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1392/01/11200
636خدمات درماني70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1391/07/29150
636خدمات درماني70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1391/07/12150
636خدمات درماني70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1390/06/22100